Browsing by Degree "D.Mgt."

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Degree "D.Mgt."

Sort by: Order: Results:

 • Author 熊博
  Xiong, Bo
  Title How do proactive services affect consumers’ satisfaction and investment behavior? : study of the personal finance investment maker
  Zhu dong fu wu dui ge ren li cai ke man yi du he tou zi xing wei ying xiang de yan jiu
  主动服务对个人理财客满意度和投资行为影响的研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2014
 • Author 张伟明
  Zhang, Weiming
  Title Chan ye zi ben yu jin rong zi ben rong he xiao guo yan jiu
  The effects of financial and industrial capital integration in China
  产业资本与金融资本融合效果研究
  Department Faculty of Business
  Year 2013
 • Author 李进
  Li, Jin
  Title Curvilinear relationship between personality and work performance : moderating role of authoritarian leadership
  Ren ge yu ji xiao zhi jian de qu xian guan xi : wei quan ling dao de tiao jie
  人格与绩效之间的曲线关系 : 威权领导的调节
  Department Faculty of Business
  Year 2013
 • Author 劉志勇
  Liu, Zhiyong
  Title Shen me shi hou gao gong zuo yao qiu ji li er fei cuo shang xue xi xing wei? : ji yu JDCS mo xing dui zhu guan zhi chi gan, gong zuo xiao zu cheng yuan zhi chi gan he gong zuo kong zhi zuo yong de shi zheng yan jiu
  When do high job demands motivate rather than frustrate learning behaviors? : an empirical study on the roles of perceived supervisor support, perceived work-group members support and job control
  什麼時候高工作要求激勵而非挫傷學習行為?基於JDCS模型對主管支持感, 工作小組成員支持感和工作控制作用的實証研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2010
 • Author 项坚
  Xiang, Jian
  Title Qi ye wai bu wang luo yu chuang xin ji xiao de guan xi : dong tai neng li de tiao jie zuo yong
  The impact of an enterprise’s external network on its innovation performance : the moderating role of dynamic capability
  企业外部网络与创新绩效的关系 : 动态能力的调节作用
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 陈艳民
  Chen, Yanmin
  Title CEOs’ CSR beliefs, CSR, and firm performance : the moderating role of CEOs’ social ties
  Qi ye jia she hui ze ren xin nian, qi ye she hui ze ren yu qi ye ji xiao : qi ye jia she hui guan xi de tiao jie zuo yong
  企业家社会责任信念、企业社会责任与企业绩效 : 企业家社会关系的调节作用
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 安東
  An, Dong
  Title Ni huan yuan yi dang chu tou niao ma? Tan tao xin li qie yue po huai dui yuan gong zhi jian xing wei de zuo yong ji zhi
  Would you stick out your neck after a shot? Exploring the path from psychological contract breach to voice behavior
  你還願意當出頭鳥嗎?探討心理契約破壞對員工直諫行為的作用機制
  Department Graduate School of Business
  Year 2010
 • Author 阎江
  Yan, Jiang
  Title Gong ying lian zhong lian meng kong zhi yu he zuo ji xiao de guan xi :zhi shi zhuan yi he lian meng feng xian de zhong jie zuo yong yan jiu
  The relationship between alliance control and cooperative performance in supply chain : a mediation study of knowledge transfer and alliance risk
  供应链中联盟控制与合作绩效的关系 :知识转移和联盟风险的中介作用研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2010
 • Author 张晓铁
  Zhang, Xiaotie
  Title Gong ying lian chang qi he zuo zhong de shuang fang hu dong zhi biao he cheng zhang xing zhi biao : guan xi de wen ding xing dui mai fang ji xiao de ying xiang yan jiu
  Interactive and growing index in long-term cooperation of supply chain : study on influence between relationship stability and buyer's performance
  供应链长期合作中的双方互动指标和成长性指标 :关系的稳定性对买方绩效的影响研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2010
 • Author 朱建钦
  Zhu, Jianqin
  Title Disclosure quality and its economic consequences : empirical evidence from Hong Kong
  Xin xi pi lu zhi liang ji qi jing ji hou guo : (lai zi Xianggang zheng quan jiao yi suo de jing yan ju)
  信息披露质量及其经济后果 : (来自香港证券交易所的经验据)
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author Gu, Junyuan
  顾峻源
  Title A study of relationship between service recovery and service satisfaction in public service industry in information age
  信息时代的公共服务行业服务补救与服务满意度关系研究 = A study of relationship between service recovery and service satisfaction in public service industry in information age
  Department Graduate School of Business
  Year 2010
 • Author 陈晟杰
  Chen, Shengjie
  Title Gong si zhi li dui IPO zhi hou de ji xiao ying xiang yan jiu : yi Meiguo shang shi de Zhongguo gong si wei yang ben
  The impact of corporate governance on post-IPO performance of Chinese company listed in the U.S.
  公司治理对 IPO 之后的绩效影响研究 : 以美国上市的中国公司为样本
  Department Faculty of Business
  Year 2013
 • Author 沈明才
  Shen, Mingcai
  Title Fen gong si zong jing li de ling dao xing wei yu tuan dui ji xiao : ling dao ban zi de ning ju li, chuang xin fen wei yi ji tuan dui xiao neng de zhong jie zuo yong
  Leadership behaviors and team performance: the mediating effect of coorperative climate, innovative climate and group potency
  分公司總經理的領導行為與團隊績效 : 領導班子的凝聚力、創新氛圍以及團隊效能的中介作用
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 刘军
  Liu, Jun
  Title A study on equity carveouts: evidence from Hong Kong
  Fen chai shang shi gong gao xiao ying yan jiu : lai zi Xianggang de jing yan zheng ju
  分拆上市公告效应研究 : 来自香港的经验证据
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 曹淑敏
  Cao, Shumin
  Title Fen chai zheng ce dui shi chang ji xiao de ying xiang yan jiu : yi Zhongguo de ji chu dian xin ye wu wei li
  The impact of company split on market : performance in the China telecommunications industry
  分拆政策對市場績效的影響研究 : 以中國的基礎電信業務為例
  Department Graduate School of Business
  Year 2007
 • Author 王广宇
  Wang, Guangyu
  Title Chuang ye tou zi can yu de gong si IPO zhi liang ji gong xian ji zhi : yi xiang ji yu ChiNext shang shi gong si de shi zheng yan jiu
  创业投资参与的公司 IPO 质量及贡献机制 : 一项基于 ChiNext 上市公司的实证研究
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author Lin, Haibo
  Title Chuang shi ren de ke ji bing fu yu qi ye ji xiao : yi da xue yan sheng qi ye wei yan jiu dui xiang
  Entrepreneurial scientific and technology endowments and venture performance: an empirical study of university spin-off
  创始人的科技禀赋与企业绩效 : 以大学衍生企业为研究对象
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 于辉
  Yu, Hui
  Title Institutional features and price elasticity of supply : empirical evidence from China’s steel industry
  Zhi du te zheng yu gong ji jia ge tan xing : lai zi Zhongguo gang tie hang ye de jing yan zheng ju
  制度特征与供给价格弹性 : 来自中国钢铁行业的经验证据
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 郑周刚
  Zheng, Zhougang
  Title Dong tai neng li yu chuang xin ji xiao de guan xi yan jiu : qi ye she hui zi ben yu rong yu zi yuan de tiao jie zuo yong
  Research on the relationship between dynamic capabilities and innovation performance : moderating effect of corporate social capital and redundant resources
  动态能力与创新绩效的关系研究 : 企业社会资本与冗余资源的调节作用
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author 陈海啸
  Chen, Haixiao
  Title Effects of doctor abusive supervision on patient deviance : the roles of negative emotion and trust
  Yi sheng ru nuë xing wei yu huan zhe pian cha xing wei : qing xu he xin ren de zuo yong
  医生辱虐行为与患者偏差行为 : 情绪和信任的作用
  Department Faculty of Business
  Year 2015

Quick Search

Browse

More Information