Browsing by Year "2007"

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Year "2007"

Sort by: Order: Results:

 • Author Wong, Zheng.
  Title XFlash : an Ajax web application design framework with model-driven methodology
  Department Dept. of Computing
  Year 2007
 • Author Xu, Zhu
  Title An XML-based model-driven framework for geodata exchange
  Department Dept. of Land Surveying and Geo-Informatics
  Year 2007
 • Author Mao, Xin Sophie
  Title Yantai backpacker tourism development exploration
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2007
 • Author Xiang, Rong
  Title Yearning for zaan or home : gender, development and home in Zhuang women's narratives on migration in a Southwest Chinese village
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2007
 • Author 劉向薇
  Liu, Xiangwei
  Title YM mei ye ji tuan duo yuan hua zhan lue yan jiu
  YM 煤業集團多元化戰略研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2007
 • Author 吳志英
  Wu, Zhiying
  Title A study on the tourism market of Shanghai business hotels
  Shanghai shang wu jiu dian lu you shi chang yan jiu
  上海商務酒店旅遊市場研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2007
 • Author 李黎華
  Li, Lihua
  Title An study on organizational structure in Shanghai individual and franchise economy hotels
  Shanghai dan ti yu lian suo jing ji xing jiu dian zu zhi jie gou yan jiu
  上海單體與連鎖經濟型酒店組織結構研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2007
 • Author 魯陽
  Lu, Yang
  Title Research on the internetworking settlement policy of internet backbone in China
  Zhongguo hu lian wang gu gan wang wang jian jie suan zheng ce yan jiu
  中國互聯網骨幹網網間結算政策研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2007
 • Author 劉政奇
  Liu, Zhengqi
  Title The research on building up an e-commerce business model for travel agencies in China
  Zhongguo lu xing she dian zi shang wu yun ying mo shi yan jiu
  中國旅行社電子商務運營模式研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2007
 • Author 王戰斌
  Wang, Zhanbin
  Title Efficiency of Chinese airports: a benchmarking study using data envelopment analysis
  Zhongguo ji chang xiao lu yan jiu : ji yu shu ju bao luo fen xi de biao gan guan li
  中國機場效率研究 : 基於資料包絡分析的標杆管理
  Department Graduate School of Business
  Year 2007
 • Author 鄭小軼
  Zheng Xiaoyi
  Zheng, Lisa
  Title Ru jing you ke dui wang luo tui guang de Zhong can cai dan Ying wen fan yi ren ke du wen ti de yan jiu
  Study on foreign tourist recognition of Chinese menu translation into English online
  入境遊客對網路推廣的中餐功能表英文翻譯認可度問題的研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2007
 • Author 曹淑敏
  Cao, Shumin
  Title Fen chai zheng ce dui shi chang ji xiao de ying xiang yan jiu : yi Zhongguo de ji chu dian xin ye wu wei li
  The impact of company split on market : performance in the China telecommunications industry
  分拆政策對市場績效的影響研究 : 以中國的基礎電信業務為例
  Department Graduate School of Business
  Year 2007
 • Author 李曉鳳
  Li, Xiaofeng
  Title Let the children speak : case study of lived experience in a reform school in Wuhan and its implication to policy on street children
  Ling lei sheng yin de cheng xian : liu lang er tong de sheng huo jing yan xu shu dui zheng ce ji fu wu de qi shi : yi Zhongguo Wuhan mou liu lang er tong gong du xue xiao wei ge an yan jiu
  另類聲音的呈現 : 流浪兒童的生活經驗?述對政策及服務的?示 : 以中國武漢某流浪兒童工讀學校為個案研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2007
 • Author 張榮
  Zhang, Rong Gloria
  Title The impact of team informational dissimilarity on OCB
  Tuan dui xin xi cha yi dui zu zhi gong min xing wei de ying xiang
  團隊信息差異對組織公民行為的影響
  Department Graduate School of Business
  Year 2007
 • Author 邱郁文
  Chiu, Yuwen
  Title Ji yu hun he lei shen jing yu ce zhu zhai xiao shou de bi jiao fen xi
  The comparison of hybrid neural network model base on house selling
  基於混合類神經預測住宅銷售的比較分析
  Department Graduate School of Business
  Year 2007
 • Author 蔣勇
  Jiang, Yong
  Title Du jia jiu dian dan wang ji gong xu ping heng ce lue yan jiu
  度假酒店淡旺季供需平衡策略研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2007
 • Author 譚星輝
  Tan, Xinghui
  Title An analysis of key factors influencing consumer SMS usage: an empirical research of university students in Beijing
  Ying xiang duan xin shi yong xing de guan jian yin su yan jiu : Beijing di qu ben ke da xue sheng de shi zheng yan jiu
  影響短信使用性的關鍵因素研究 : 北京地區本科大學生的實證研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2007
 • Author 劉曉春
  Liu, Xiaochun
  Liu Hsiao Chun
  Title Cong xue xiao dao shi wu shi jie : yi ge she gong shi wu jiao shi de gu shi
  Connecting school and practice world : a social work practice teacher's story
  從學校到實務世界: 一個社工實務教師的故事
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2007
 • Author 沈仲明
  Shen, Zhongming
  Title The impact of psychological contract breach on employees' attitudes and behaviors : the role of work status, organizational justice perceptions and trust
  Xin li qie yue bo huai dui yuan gong tai du he xing wei de ying xiang : gong zuo di wei, zu zhi gong ping gan zhi he xin ren de zuo yong
  心理契約破壞對員工態度和行為的影響 : 工作地位、組織公平感知和信任的作用
  Department Graduate School of Business
  Year 2007
 • Author 裴愛華
  Pei, Aihua
  Title A study of interrelation between materials categorization and purchasing methods : empirical analysis of procurement management practices management at CNC
  Cai gou guan li zhong wu zi fen lei yu cai gou fang fa de guan xi yan jiu : Zhongguo wang tong cai gou guan li shi jian de shi zheng fen xi
  採購管理中物資分類與採購方法的關係研究 : 中國網通採購管理實踐的實證分析
  Department Graduate School of Business
  Year 2007

Quick Search

Browse

More Information