Browsing by Year "2008"

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Year "2008"

Sort by: Order: Results:

 • Author Chan, Chung-yee Hubert
  Title What makes customers discontent with service providers? : an empirical analysis of complaint handling in information and communication technology services
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author Li, Han
  Title A workflow management for an offshore development centre
  Department Dept. of Computing
  Year 2008
 • Author 管景志
  Guan, Jingzhi
  Title Consumer switching costs of mobile communication in Shanghai : antecedents and consequences-empirical study on Shanghai Unicom
  Shanghai yi dong tong xun shi chang gu ke zhuan huan cheng ben de ying xiang yin su ji qi jie guo de shi zheng yan jiu : yi Shanghai lian tong gong si wei li
  上海移動通訊市場顧客轉換成本的影響因素及其結果的實證研究 : 以上海聯通公司為例
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 張新生
  Zhang, Xinsheng
  Title Research on standardization driving forces of China ICT enterprise
  Zhongguo ICT qi ye biao zhun hua dong yin yan jiu
  中國 ICT 企業標準化動因研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 戴麗娟
  Dai, Lijuan
  Title The determinants of non-traditional activities of Chinese commercial banks
  Zhongguo shang ye yin hang cong shi fei chuan tong ye wu de jue ding yin su
  中國商業銀行從事非傳統業務的決定因素
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 李秋鴻
  Li, Qiuhong
  Title Corporate performance and share issue privatization: further evidence from Chinese state-owned enterprises
  Zhongguo guo you qi ye si you hua fa xing de ji xiao biao xian ji qi qian zai ying xiang yin su
  中國國有企業私有化發行的績效表現及其潛在影響因素
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 張智江
  Zhang, Zhijiang
  Title Factors influencing the attitude to mobile internet services in mainland China
  Zhongguo da lu xiao fei zhe shou ji shang wang tai du de ying xiang yin su yan jiu
  中國大陸消費者手機上網態度的影響因素研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 林振輝
  Lin, Zhenhui
  Title The influencing factors in choosing short message service: a study of mobile phone users in China
  Zhongguo shou ji shi yong zhe xuan ze duan xin gou tong mei jie de ying xiang yin su yan jiu
  中國手機使用者選擇短信溝通媒介的影響因素研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 沈明才
  Shen, Mingcai
  Title Fen gong si zong jing li de ling dao xing wei yu tuan dui ji xiao : ling dao ban zi de ning ju li, chuang xin fen wei yi ji tuan dui xiao neng de zhong jie zuo yong
  Leadership behaviors and team performance: the mediating effect of coorperative climate, innovative climate and group potency
  分公司總經理的領導行為與團隊績效 : 領導班子的凝聚力、創新氛圍以及團隊效能的中介作用
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 蘇強
  Su, Qiang
  Title Analysis of influencing factors of demand for telecommunication services in Jilin Province
  Jilin Sheng dian xin xu qiu ying xiang yao su fen si
  吉林省電信需求影響要素分析
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 王瑋
  Wang, Wei
  Title Call behavior-based customer churn analysis in fixed-line telecom
  Gu wang dian xin ke liu shi xing wei te zheng fen xi
  固網電信客流失行為特徵分析
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 張和清
  Zhang, Heqing
  Title Guo jia, min zu yu Zhongguo nong cun ji ceng zheng zhi : Banglanhecao 60 nian
  State, nationality and local politics in rural China : 60 years of Benglanhecao village
  國家、民族與中國農村基層政治 : 蚌嵐河槽 60 年
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2008
 • Author 楊曉范
  Yang, Xiaofan
  Title Almx and team performance : relational conflict, team-member exchange and team reflection as a mediator
  Tuan dui shui ping de ling dao - bu shu jiao huan yu tuan dui ji xiao de guan xi : guan xi chong tu, tuan dui - bu shu jiao huan he tuan dui fan si de zhong jie zuo yong
  團隊水平的領導-部屬交換與團隊績效的關係 : 關係衝突、團隊-部屬交換和團隊反思的中介作用
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 朱立軍
  Zhu, Lijun
  Title Ji yu wei tuo dai li li lun de gong ying lian chang qi he zuo yan jiu : ji yu zhongguo wang tong ji tuan de shi zheng yan jiu
  Long-term cooperation of supply chain basis on principal-agent theory : an empirical study in China Netcom
  基於委託代理理論的供應鏈長期合作研究 : 基於中國網通集團的實證研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 郭曉科
  Guo, Xiaoke
  Title Duo ping gu yuan ping gu jie guo he shang ji de shang ji de "ai wu ji wu" yu shou ping zhe zhi wei jin sheng de ying xiang yan jiu
  The study on the influence of multisource appraisal and "love me, love my dog" effect from boss' boss on the ratee's promotion
  多評估源評估結果和上級的上級的"愛屋及烏"於受評者職位晉升的影響研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 張學紅
  Zhang, Xuehong
  Title Jia zhang shi ling dao, xia shu de xin li fan ying yu xia shu de ji xiao xing wei : quan li di wei de zuo yong
  Paternalistic leadership, subordinate's psychological response and performance behaviour : the function of power status
  家長式領導、下屬的心理反應與下屬的績效行為 : 權力地位的作用
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 高同慶
  Gao, Tongqing
  Title Customer perceived value for broadband services : an empirical study in Xinjiang
  Kuan dai fu wu de gu ke gan zhi jia zhi : Xinjiang de shi zheng yan jiu
  寬帶服務的顧客感知價值 : 新疆的實證研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 孫謙
  Sun, Qian
  Title Shi chang liu tong xing dui gu jia de ying xiang : Zhongguo gu quan fen zhi gai ge de shi zheng yan jiu
  The benefits of public trading : evidence from the split share structure reform in China
  市場流通性對股價的影響 : 中國股權分置改革的實證研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 郭永宏
  Guo, Yonghong
  Title Ji shu bian qian yu ren li zi ben jie gou zai zao : li lun fen xi he lai zi Zhongguo yi dong ji shu yuan gong de shi jian zheng ju
  Technology change and human capital restructuring : theoretical analysis and evidence from technical staff of the China mobile
  技術變遷與人力資本結構再造 : 理論分析和來自中國移動技術員工的實踐證據
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 張鈞安
  Zhang, Jun'an
  Zhang, Juan'an
  Title Fu wu bu jiu dui gu ke gan zhi jia zhi, man yi, xin ren he zhong cheng ying xiang de shi zheng yan jiu
  Impact of service recovery on customers' perceived value, satisfaction, trust, and loyalty
  服務補救對顧客感知價值、滿意、信任和忠誠影響的實證研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2008

Quick Search

Browse

More Information