Browsing by Year "2013"

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Year "2013"

Sort by: Order: Results:

 • Author Un, Cheuk Hang Henry
  Title WalK gene : mutation detection in non-susceptible Staphylococcus aureus
  Department Dept. of Health Technology and Informatics
  Year 2013
 • Author Chow, Miu Yee Mandy
  Title WalK gene mutation in Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus (VISA) clinical strains
  Department Dept. of Health Technology and Informatics
  Year 2013
 • Author Dong, Tian
  Title Wavelength division multiplexed passive optical networks
  Department Dept. of Electronic and Information Engineering
  Year 2013
 • Author Wen, Hao Tian
  Title "What do you really see" ---the multimodal discourse analysis of videos in business English textbooks
  Department Dept. of English
  Year 2013
 • Author Leung, Lai Ching
  Title Willingness to accept seasonal influenza vaccine : a cross-section study of pupil nurses studying in a School of General Nursing at Grantham Hospital in Hong Kong
  Department Faculty of Health and Social Sciences
  Year 2013
 • Author Lee, Yin Tak Ken
  Title Will sitting Tai Chi improve eye-hand coordination, sitting balance or the subjective well-being of institutionalized older adults?
  Department Dept. of Rehabilitation Sciences
  Year 2013
 • Author 赵真真
  Zhao, Zhenzhen
  Title Zhongguo san si xian cheng shi gao xing ji jiu dian gu ke fu mian xing wei yan jiu
  中国三四线城市高星级酒店顾客负面行为研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2013
 • Author 譚衛華
  Tan, Weihua
  Title Qian Jia Miao min qi shi hou Xiang xi Miao jiang she hui zhi xu de diao shi yu chong gou
  Social order adjustment and reconstruction in Western Hunan after the Miao insurgence in the Qianlong and Jiaqing periods (1795-1797)
  乾嘉苗民起事後湘西苗疆社會秩序的調適與重構
  Department Dept. of Chinese Culture
  Year 2013
 • Author 张伟明
  Zhang, Weiming
  Title Chan ye zi ben yu jin rong zi ben rong he xiao guo yan jiu
  The effects of financial and industrial capital integration in China
  产业资本与金融资本融合效果研究
  Department Faculty of Business
  Year 2013
 • Author 李进
  Li, Jin
  Title Curvilinear relationship between personality and work performance : moderating role of authoritarian leadership
  Ren ge yu ji xiao zhi jian de qu xian guan xi : wei quan ling dao de tiao jie
  人格与绩效之间的曲线关系 : 威权领导的调节
  Department Faculty of Business
  Year 2013
 • Author 陈晟杰
  Chen, Shengjie
  Title Gong si zhi li dui IPO zhi hou de ji xiao ying xiang yan jiu : yi Meiguo shang shi de Zhongguo gong si wei yang ben
  The impact of corporate governance on post-IPO performance of Chinese company listed in the U.S.
  公司治理对 IPO 之后的绩效影响研究 : 以美国上市的中国公司为样本
  Department Faculty of Business
  Year 2013
 • Author 王玉照
  Wang, Yuzhao
  Title Guan yu fang di chan shang kai fa jing ying jiu dian yi ji xuan ze jiu dian gong si guan li de yan jiu : yi Shenzhen Wan ke
  Research on the developers developing, operating hotels and selecting hotel management companies-taking Shenzhen Vanke Company as an example
  关于房地产商开发经营酒店以及选择酒店公司管理的研究 : 以深圳万科公司为例
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2013
 • Author 王莉丽
  Wang, Lili
  Title Guan xi li yi dui gu ke man yi du he xing wei yi xiang de ying xiang : Shenzhen shang wu lü ke de ge an yan jiu
  关系利益对顾客满意度和行为意向的影响 : 深圳商务旅客的个案研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2013
 • Author 赵安静
  Zhao, Anjing
  Title The dynamic impacts of employee job motivation on employee job performance and corporate customer satisfaction : examining the moderating role of ERP system
  Yuan gong gong zuo dong ji dui yuan gong ji xiao ji qi ye ke man yi du de dong tai ying xiang : tan tao ERP xi tong de tiao jie zuo yong
  员工工作动机对员工绩效及企业客满意度的动态影响 : 探讨 ERP 系统的调节作用
  Department Faculty of Business
  Year 2013
 • Author 夏程里
  Xia, Chengli
  Title Guo nei gao xiao jiu dian jiao yu yu hang ye xu qiu cha ju fen xi ji jian yi
  国内高校酒店教育与行业需求差距分析及建议
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2013
 • Author 彭杏花
  Peng, Xinghua
  Title Ji yu hui zhan chan ye ji qun shi jiao de jiu dian fa zhan yan jiu : yi Shenzhen wei li
  基于会展产业集群视角的酒店发展研究 : 以深圳为例
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2013
 • Author 林震
  Lin, Zhen
  Title Nü xing dong shi, ji li ji zhi yu gong si ji xiao : ji yu Zhongguo shang shi gong si de shi zheng yan jiu
  女性董事、激励机制与公司绩效 : 基于中国上市公司的实证研究
  Department Faculty of Business
  Year 2013
 • Author 王宏
  Wang, Hong
  Title "Shi zai" lei qing tai fu ci de ju fa yu yi yan jiu
  "实在"类情态副词的句法语义研究
  The Syntax and semantics of Shizai-type modality adverbs
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2013
 • Author 奚雨
  Xi, Yu
  Title Tan jiu Zhongguo jing ji xing jiu dian mai jin hai wai shi chang ke xing xing : yi "Jin jiang zhi xing" wei li
  探究中国经济型酒店迈进海外市场可行性 : 以"锦江之星"为例
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2013
 • Author 颜曼萍
  Yan, Manping
  Title Xin sheng dai yuan gong ji li guan li tan xi : yi Shenzhen jiu dian wei li
  新生代员工激励管理探析 : 以深圳酒店为例
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2013

Quick Search

Browse

More Information