Browsing by Year "2014"

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Year "2014"

Sort by: Order: Results:

 • Author 张延武
  Zhang, Yanwu
  Title The antecedents and consequences of patients’ trust to physicians : the role of physicians’ affective delivery
  Yi xiang guan yu bing ren dui yi sheng xin ren de qian yin yu hou guo yan jiu : yi sheng qing gan chuan di xing wei de zuo yong
  一项关于病人对医生信任的前因与后果研究 : 医生情感传递行为的作用
  Department Graduate School of Business
  Year 2014
 • Author 杨 焯
  Yang, Zhuo
  Title A Study on the translation of Elements of international law by W.A.P. Martin
  Ding yi "Wan guo gong fa" yan jiu
  丁译《万国公法》研究
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2014
 • Author 刘朝斌
  Liu, Chaobin
  Title A study on the differences of investment behaviors and efficiency between the state-owned enterprises and non-state-owned enterprises in Chinese stock market
  Zhongguo shang shi guo qi he min qi tou zi xing wei he tou zi xiao lü bi jiao yan jiu
  中国上市国企和民企投资行为和投资效率比较研究
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 熊博
  Xiong, Bo
  Title How do proactive services affect consumers’ satisfaction and investment behavior? : study of the personal finance investment maker
  Zhu dong fu wu dui ge ren li cai ke man yi du he tou zi xing wei ying xiang de yan jiu
  主动服务对个人理财客满意度和投资行为影响的研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2014
 • Author 项坚
  Xiang, Jian
  Title Qi ye wai bu wang luo yu chuang xin ji xiao de guan xi : dong tai neng li de tiao jie zuo yong
  The impact of an enterprise’s external network on its innovation performance : the moderating role of dynamic capability
  企业外部网络与创新绩效的关系 : 动态能力的调节作用
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 陈艳民
  Chen, Yanmin
  Title CEOs’ CSR beliefs, CSR, and firm performance : the moderating role of CEOs’ social ties
  Qi ye jia she hui ze ren xin nian, qi ye she hui ze ren yu qi ye ji xiao : qi ye jia she hui guan xi de tiao jie zuo yong
  企业家社会责任信念、企业社会责任与企业绩效 : 企业家社会关系的调节作用
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 王广宇
  Wang, Guangyu
  Title Chuang ye tou zi can yu de gong si IPO zhi liang ji gong xian ji zhi : yi xiang ji yu ChiNext shang shi gong si de shi zheng yan jiu
  创业投资参与的公司 IPO 质量及贡献机制 : 一项基于 ChiNext 上市公司的实证研究
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 于辉
  Yu, Hui
  Title Institutional features and price elasticity of supply : empirical evidence from China’s steel industry
  Zhi du te zheng yu gong ji jia ge tan xing : lai zi Zhongguo gang tie hang ye de jing yan zheng ju
  制度特征与供给价格弹性 : 来自中国钢铁行业的经验证据
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 肖莎莎
  Xiao, Shasha
  Title Yuan gong shou quan yu man yi du zhi jian de guan xi yan jiu
  员工授权与满意度之间的关系研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2014
 • Author 呂元
  Lü, Yuan
  Title The effect of team virtuality on team performance : a perspective of implicit coordination and knowledge intergration
  Tuan dui xu ni du dui yu tuan dui ji xiao de zuo yong ji zhi yan jiu : cong tuan dui nei yin xie tiao, zhi shi ji cheng de jiao du
  团队虚拟度对于团队绩效的作用机制研究 : 从团队內隐协调、知识集成的角度
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 刘錦
  Liu, Jin
  Title Finding your partner in the team : a study of partnership between a supervisor and subordinate
  Zai tuan dui li xun zhao he zuo huo ban: guan yu shang si yu xia shu zhi jian jian li huo ban guan xi de yan jiu
  在团队里寻找合作伙伴 : 关于上司与下属之间建立伙伴关系的研究
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 李书文
  Li, Shuwen
  Title Xin chuang qi ye de chuang ye zhe te zhi yu chuang ye tuan dui gou cheng dui chuang ye ji xiao de ying xiang : ji yu chuang ye tou zi (VC) de shi jiao
  新创企业的创业者特质与创业团队构成对创业绩效的影响 : 基于创业投资(VC)的视角
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 郑钟强
  Zheng Zhongqiang
  Title Lü xing de yi yi : zi wo min zu zhi jie du
  旅行的意义 : 自我民族志解读
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2014
 • Author 刘新余
  Liu, Xinyu
  Title Empirical study about the influence of servant leadership’s behavior on employee’s
  Fu wu xing ling dao xing wei dui yuan gong xing wei ying xiang shi zheng yan jiu
  服务型领导行为对员工行为影响实证研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2014
 • Author 莫克齐
  Mo, Keqi
  Title "Bang yang" shi zheng neng liang ma? : dui bang yang de ping jia bu yi zhi xing zai quan ru zhu yi tiao jie xia dui zi wo he tong shi de gong zuo ji xiao ying xiang de shi zheng yan jiu
  "榜样"是正能量吗? : 对榜样的评价不一致性在犬儒主义调节下对自我和同事的工作绩效影响的实证研究
  Does role model have positive effect? : emporocal study on how inconsistency influences the job performance of employees themselves and colleagues with the cynism as moderator
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 張建元
  Zhang, Jianyuan
  Title Aomen yu le chang zhuang he dai ke fu wu zhi liang ying xiang yin su yan jiu
  澳門娛樂場莊荷待客服務質量影響因素研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2014
 • Author 丁虹
  Ding, Hong
  Title Discourse conjunctions and readability studies of Chinese texts
  Pian zhang lian jie cheng fen yu Han yu yu wen du ben de ke du xing yan jiu
  篇章連接成分與漢語語文讀本的可讀性研究
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2014
 • Author 刘小娟
  Liu, Xiaojuan
  Title Jiao se chong zai yu zhi shi huo qu : IT yuan gong de kua bian jie huo dong dui qi gong zuo man yi du de ying xiang
  Role overload and knowledge acquisition : the impact of IT workers’ boundary-spanning on their job satisfaction
  角色重载与知识获取 : IT 员工的跨边界活动对其工作满意度的影响
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 孙光
  Sun, Guang
  Title Ling di xing wei de qian yin yu jie guo bian liang tan jiu : yi xiang yi qi che zhi zao ye wei lan ben de shi zheng yan jiu
  The antecedents and consequences of territoriality : an empirical study based on car manufacturing industry
  领地行为的前因与结果变量探究 : 一项以汽车制造业为蓝本的实证研究
  Department Faculty of Business
  Year 2014

Quick Search

Browse

More Information