Browsing by Year "2015"

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Year "2015"

Sort by: Order: Results:

 • Author 万民
  Wan, Min
  Title IT governance research of China environmental protection : IT resources affect IT decentralization in vertical or horizontal view
  Zhongguo huan jing bao hu IT zhi li yan jiu : IT zi yuan ying xiang IT zong xiang fen quan he heng xiang fen quan
  中国环境保护 IT 治理研究 : IT 资源影响 IT 纵向分权和横向分权
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 任树林
  Ren, Shulin
  Title Analysis on inventory system classification for China telecommunication industry
  Zhongguo dian xin fu wu ying yun gong si ku cun wu zi fen lei yan jiu
  中国电信服务营运公司库存物资分类研究
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 朱建钦
  Zhu, Jianqin
  Title Disclosure quality and its economic consequences : empirical evidence from Hong Kong
  Xin xi pi lu zhi liang ji qi jing ji hou guo : (lai zi Xianggang zheng quan jiao yi suo de jing yan ju)
  信息披露质量及其经济后果 : (来自香港证券交易所的经验据)
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 刘军
  Liu, Jun
  Title A study on equity carveouts: evidence from Hong Kong
  Fen chai shang shi gong gao xiao ying yan jiu : lai zi Xianggang de jing yan zheng ju
  分拆上市公告效应研究 : 来自香港的经验证据
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author Lin, Haibo
  Title Chuang shi ren de ke ji bing fu yu qi ye ji xiao : yi da xue yan sheng qi ye wei yan jiu dui xiang
  Entrepreneurial scientific and technology endowments and venture performance: an empirical study of university spin-off
  创始人的科技禀赋与企业绩效 : 以大学衍生企业为研究对象
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 陈海啸
  Chen, Haixiao
  Title Effects of doctor abusive supervision on patient deviance : the roles of negative emotion and trust
  Yi sheng ru nuë xing wei yu huan zhe pian cha xing wei : qing xu he xin ren de zuo yong
  医生辱虐行为与患者偏差行为 : 情绪和信任的作用
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 赵蕾
  Zhao, Lei
  Title The transmission mechanisms by which team leaders' reputation transfer to teams' : a study on medical teams
  Tuan dui he xin sheng wang de chuan dao ji zhi : yi yi liao tuan dui wei li
  团队核心声望的传导机制 : 以医疗团队为例
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 柯牧洲
  Ko, Mu-chou
  Title An empirical analysis of multichannel retailing : the case of travel products in Taiwan
  Duo qu dao xiao shou de shi zheng fen xi : yi Taiwan lü you shang pin wei li
  多渠道销售的实证分析 : 以台湾旅游商品为例
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 郭栋
  Guo, Dong
  Title How to improve performance of sales team? The roles of goal orientation and competitive intelligence activities
  Ru he ti gao tuan dui xiao shou ji xiao? : tuan dui mu biao dao xiang yu jing zheng qing bao huo dong de zuo yong
  如何提高团队销售绩效? : 团队目标导向与竞争情报活动的作用
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 陳冠華
  Chen, Guanhua
  Title Development of neo-confucianism and its recorded presentations from mid-Ming to early Qing Henan and Shaanxi Provinces
  Ming dai zhong hou qi Henan ji Shaanxi de di fang li xue fa zhan ji qi xu shu
  明代中後期河南及陜西的地方理學發展及其敘述
  Department Dept. of Chinese Culture
  Year 2015
 • Author 魏下鞍
  Wei, Xiaan
  Title Fu wu xing ling dao yu yuan gong chuang zao li : gui yin de tiao jie zuo yong yu tuan dui nei xin ren, tuan dui xin li an quan de zhong jie zuo yong yan jiu
  Servant leadership and employee creativity : the mediating role of intra-team trust and psychological safety and the moderating roles of authentic and manipulative attributions
  服务型领导与员工创造力 : 归因的调节作用与团队内信任、团队心理安全的中介作用研究
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 杨鸥
  Yang, Ou
  Title Antecedents of abusive supervision : a trait activation perspective
  Te zhi ji huo shi jiao xia de ru nuë guan li cheng yin tan suo
  特质激活视角下的辱虐管理成因探索
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 郭冰
  Guo, Bing
  Title R&D spending, strategic positioning and firm performance-research on Chinese listed manufacturing firms
  Yan fa tou ru, zhan lüe ding wei yu gong si ji xiao : ji yu Zhongguo zhi zao ye shang shi gong si de yan jiu
  研发投入、战略定位与公司绩效 : 基于中国制造业上市公司的研究
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 朱克刚
  Zhu, Kegang
  Title She hui ji shu jin bu, gong si duo yuan hua zhan lüe, he gong si de cun xu yu ye ji
  Technology progress, organizational diversification strategy, and the survival and performance of corporations
  社会技术进步, 公司多元化战略, 和公司的存续与业绩
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 李继华
  Li, Jihua
  Title Antecedents and outcomes of leader downward trust: the role of traditionality
  Ling dao xia xiang xin ren de qian yin yu hou guo : chuan tong xing de zuo yong
  领导下向信任的前因与后果 : 传统性的作用
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 朱国清
  Zhu, Guoqing
  Title Effect of supervisor's evaluation on employee voice in future
  Ling dao ping jia dui yuan gong zai ci jian yan de ying xiang
  领导评价对员工再次建言的影响
  Department Faculty of Business
  Year 2015

Quick Search

Browse

More Information