Browsing by Year "2017"

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Year "2017"

Sort by: Order: Results:

 • Author Chan, Ho-chiu Elton
  Title Zone design using graph partitioning algorithm with multiple criteria, a EDA-based zone design
  Department Dept. of Land Surveying and Geo-Informatics
  Year 2017
 • Author 刘屹
  Liu, Yi
  Title The relationship between marketization degree and business efficiency of China trust industry
  Zhongguo xin tuo gong si shi chang hua cheng du yu jing ying xiao lü yan jiu
  中国信托公司市场化程度与经营效率研究
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author 郑周刚
  Zheng, Zhougang
  Title Dong tai neng li yu chuang xin ji xiao de guan xi yan jiu : qi ye she hui zi ben yu rong yu zi yuan de tiao jie zuo yong
  Research on the relationship between dynamic capabilities and innovation performance : moderating effect of corporate social capital and redundant resources
  动态能力与创新绩效的关系研究 : 企业社会资本与冗余资源的调节作用
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author 金迪
  Jin, Di
  Title The empirical study of collaborative customization in the furniture industry in China
  Xie tong ding zhi zai Zhongguo jia ju hang ye yun yong de shi zheng yan jiu
  协同定制在中国家具行业运用的实证研究
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author 陈仲华
  Chen, Zhonghua
  Title The role of employee proactive personality diversity on team goal commitment and team cohesivenes : team vision as a moderator
  Yuan gong zhu dong xing ren ge duo yang xing dui tuan dui mu biao cheng nuo, tuan dui ning ju li de ying xiang : tuan dui yuan jing de tiao jie zuo yong
  员工主动型人格多样性对团队目标承诺, 团队凝聚力的影响 : 团队愿景的调节作用
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author 徐永利
  Xu, Yongli
  Title The antecedents and consequences of employee challenging behavior : the moderating role of employee task performance
  Yuan gong tiao zhan xing wei de qian yin hou guo : gong zuo ji xiao de tiao jie zuo yong
  员工挑战行为的前因后果 : 工作绩效的调节作用
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author Gao, Xinyong
  Title The formation of territorial awareness on group level and the influence to the final performance
  Tuan dui ling di yi shi de xing cheng ji qi dui tuan dui ji xiao de ying xiang yan jiu
  团队领地意识的形成及其对团队绩效的影响研究
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author 郑溯
  Zheng, Su
  Title Ji yu lü se dao xiang de gong ye yi chan kai fa xing dong ce lüe yu duo yuan jia zhi ji zhi yan jiu : yi Zhongguo gong ye yi chan lü you zi yuan kai fa wei li
  基於绿色导向的工业遗产开发行动策略与多元价值机制研究 : 以中国工业遗产旅游资源开发为例
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2017
 • Author 郑平
  Zheng, Ping
  Title Wai bu rong zi huan jing dui shang shi gong si bing gou ji xiao de ying xiang
  外部融资环境对上市公司并购绩效的影响
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author 周爱钦
  Zhou, Aiqin
  Title Gang wei cheng nuo dui yuan gong zhu dong xing xing wei de ying xiang ji zhi yan jiu
  The effect of position commitment on employees' proactivity behavior
  岗位承诺对员工主动性行为的影响机制研究
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author 毛周刚
  Mao, Zhougang
  Title An empirical study on customers' trust in an online lending market
  Ying xiang ke hu dui wang luo li cai ping tai xin ren de shi zheng yan jiu
  影响客户对网络理财平台信任的实证研究
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author 郭楓
  Guo, Feng
  Title Hou jie yan shi qi Taiwan xiao shuo zhong de Taibei shu xie
  Taipei in post-martial law Taiwanese fiction
  後解嚴時期台灣小說中的台北書寫
  Department Dept. of Chinese Culture
  Year 2017
 • Author 张穆涵
  Zhang, Muhan
  Title Investor sentiment, overpricing and excessive synchronicity : evidence from the A-H share premium in China
  Tou zi zhe qing xu, gu jia gao gu yu e wai tong bu : |b lai zi Zhongguo A-H gu yi jia de shi zheng yan jiu
  投资者情绪、股价高估与额外同步 : 来自中国 A-H 股溢价的实证研究
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author 陈甫
  Chen, Fu
  Title Shu ju fen xi neng li dui qi ye ji xiao de ying xiang yi ji zuo yong ji li yan jiu : zu zhi xue xi de shi jiao
  The impact of data analysis capability on firm performance and the mechanism of action : a perspective of organizational learning
  数据分析能力对企业绩效的影响以及作用机理研究 : 组织学习的视角
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author 杨建军
  Yang, Jianjun
  Title Gou tong dui wei xi ji tuan ke hu zuo yong ji zhi de yan jiu : ji yu Zhongguo yi dong Yinchuan fen gong si ji tuan ke hu shi zheng yan jiu
  Understanding the impact of communication on maintaining corporate customers : an empirical study in Yinchuan Branch of China Mobile
  沟通对维系集团客户作用机制的研究 : 基于中国移动银川分公司集团客户实证研究
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author 周伟洋
  Zhou, Weiyang
  Title
  Zu zhi guan li zhong de mao dun ling dao xing wei : ying xiang jie guo yu ji zhi yan jiu
  组织管理中的矛盾领导行为 : 影响结果与机制研究
  Department Faculty of Business
  Year 2017

Quick Search

Browse

More Information