Browsing by Degree "D.B.A."

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Degree "D.B.A."

Sort by: Order: Results:

 • Author 张延武
  Zhang, Yanwu
  Title The antecedents and consequences of patients’ trust to physicians : the role of physicians’ affective delivery
  Yi xiang guan yu bing ren dui yi sheng xin ren de qian yin yu hou guo yan jiu : yi sheng qing gan chuan di xing wei de zuo yong
  一项关于病人对医生信任的前因与后果研究 : 医生情感传递行为的作用
  Department Graduate School of Business
  Year 2014
 • Author 陈因
  Chen, Yin
  Title A study on the development of entry policy for China's telecommunications market
  Zhongguo dian xin shi chang zhun ru zheng ce bian hua yan jiu
  中国电信市场准入政策变化研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2006
 • Author 尚冰
  Shang, Bing
  Title The effect of reducing state ownership on the relationship between ownership structure and firm value
  Zhongguo shang shi gong si guo you gu jian chi yin qi de gu jia bian dong yu gu quan jie gou de xiang guan fen xi
  中國上市公司國有股?持引起的股價變動與股權結構的相關分析
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 強明遠
  Qiang, Mingyuan
  Title A study on the relationship between of organizational justice in employees' performance evaluation and their attitude & behavior in Chinese enterprises
  Zhongguo qi ye yuan gong ji xiao kao he gong zheng yu yuan gong tai du guan xi yan jiu
  中國企業員工績效考核公正與員工態度關係研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2006
 • Author 許勤
  Xu, Qin
  Title The contribution of IT industry to economic growth in China
  Zhongguo xin xi ji shu chan ye dui guo min jing ji zeng zhang gong xian de yan jiu
  中國信息技術產業對國民經濟增長貢獻的研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2004
 • Author 馬欣
  Ma, Xin
  Title Policy simulation and comparative study on China's accession to free trade area (FTA)
  Zhongguo jia ru zi you mao yi qu de zheng ce mo ni he fang an bi jiao yan jiu
  中國加入自由貿易區的政策模擬和方案比較研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 李秀川
  Li, Xiuchuan
  Title Executive compensation and corporate performance : evidence from listed companies in China
  Zhongguo guo you kong gu shang shi gong si jing ying guan li ren yuan xin chou yu ye ji zhi guan xi
  中國國有控股上市公司經營管理人員薪酬與業績之關係
  Department Graduate School of Business
  Year 2004
 • Author 盧雷
  Lu, Lei
  Title Segmentation of China mobile phone market : an impirical analysis
  Zhongguo shou ji shi chang de xi fen yan jiu
  中國手機市場的細分研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 李躍
  Li, Yue
  Title Analaysis on the call center distribution problem in China's telecommunications industry
  Zhongguo de dian xin yun ying qi ye hu jiao zhong xin de fen bu yan jiu
  中國的電信運營企業呼叫中心的分佈研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2004
 • Author 蘇金生
  Su, Jinsheng
  Title The analysis of the impact of Chinese telecom regulation on the development of China's telecom industry
  Zhongguo dian xin guan zhi dui dian xin fa zhan de ying xiang fen xi
  中國電信管制對電信發展的影響分析
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 劉誠明
  Liu, Chengming
  Title A study on the spare parts inventory problem in China's telecommunications enterprises
  Zhongguo dian xin yun ying qi ye bei pin bei jian ku cun you hua yan jiu
  中國電訊運營企業備品備件庫存優化研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 徐龍
  Xu, Long
  Title Informatization, organizational change and firm performance : a comparative study of enterprise informatization complementary system between SME and large firms
  Qi ye zi xun hua, zu zhi bian ge he zu zhi ji xiao : zhong xiao he da xing qi ye zi xun hua hu bu ji zhi dui bi yan jiu
  企業資訊化、組織變革和組織績效: 中小和大型企業資訊化互補機制對比研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 王紅梅
  Wang, Hongmei
  Title Gong si zhi li jian guan gui ze dui shang shi gong si gu jia he ji xiao de ying xiang
  The impact of corporate governance regulations on stock prices and corporate performance in China
  公司治理監管規則對上市公司股價和績效的影響
  Department Graduate School of Business
  Year 2004
 • Author 真才基
  Zhen, Caiji
  Title Corporate governance and investment efficiency : an empirical analysis of the listed firm in China
  Gong si zhi li jie gou yu chang qi tou zi jia zhi : ji yu Zhongguo shang shi gong si de shi zheng fen xi
  公司治理結構與長期投資價值 : 基於中國上市公司的實證分析
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 常小兵
  Chang, Xiaobing
  Title An empirical study on the loyalty of the fixed-line telephone customer : evidence from Jiangsu Province in China
  Gu ding dian hua ke hu liu shi yan jiu : yi Jiangsu Sheng wei shi zheng yan jiu
  固定電話客流失研究 : 以江蘇省為實證研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 邱郁文
  Chiu, Yuwen
  Title Ji yu hun he lei shen jing yu ce zhu zhai xiao shou de bi jiao fen xi
  The comparison of hybrid neural network model base on house selling
  基於混合類神經預測住宅銷售的比較分析
  Department Graduate School of Business
  Year 2007
 • Author 湯淇
  Tang, Qi
  Title Shandong kuan dai ye wu de fu wu zhi liang, fu wu jia zhi, ke hu man yi du he qian zai xiao fei xing wei de yan jiu
  The study of service quality, service value, customer satisfaction and potential behavior in Shandong broadband service
  山東寬帶業務的服務質量, 服務價值, 客戶滿意度和潛在消費行為的研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 姜培華
  Jiang, Peihua
  Title The analysis of factors influencing consumer choice in adopting mobile internet access
  Ying xiang xiao fei zhe xuan ze dian nao yi dong shang wang ye wu de yin su fen xi
  影響消費者選擇電腦移動上網業務的因素分析
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 孫俊彥
  Sun, Junyan
  Title Critical success factors that influence customer value in telecommunications services
  Ying xiang dian xin ye wu kai fa de guan jian cheng gong yin su
  影響電訊業務開發的關鍵成功因素
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 南新生
  Nan, Xinsheng
  Title Qing shang yu ren ji guan xi dui gong zuo juan dai he ji xiao de ying xiang yan jiu
  The effect of emotional intelligence and work relationship on burnout and performance
  情商與人際關係對工作倦怠和績效的影響研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2006

Quick Search

Browse

More Information