Browsing by Department "Dept. of Applied Social Sciences"

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Department "Dept. of Applied Social Sciences"

Sort by: Order: Results:

 • Author 費梅苹
  Fei, Meiping
  Title A study on the social interactive process of the marginalization of juvenile delinquents in Shanghai: Taking the Juveniles under Community Corrections as an Example
  Shanghai pian cha qing shao nian bian yuan hua de she hui hu dong guo cheng yan jiu : yi qing shao nian she qu fu xing ren yuan wei li
  上海偏差青少年邊緣化的社會互動過程研究 : 以青少年社區服刑人員為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2009
 • Author 葛忠明
  Ge, Zhongming
  Title Interpersonal trust in Chinese society : fabric, factors and mechanism
  Zhongguo she hui de ren ji xin ren : gai nian, ying xiang yin su he xing cheng ji zhi
  中国社会的人际信任 :概念、影响因素和形成机制
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2012
 • Author 郭偉和
  Guo, Weihe
  Title Zhongguo cheng shi she qu fa zhan yu ju min can yu de duo chong lun shu de she hui jian gou yan jiu
  中國城市社區發展與居民參與的多重論述的社會建構硏究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 張洪英
  Zhang, Hongying
  Title Development of a supervision model of social work practicum in Mainland China :with Jinan Shandong as an example
  Zhongguo she hui gong zuo shi xi du dao mo shi de fa zhan :yi Shandong Jinan wei li
  中國社會工作實習督導模式的發展 :以山東濟南為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2012
 • Author 王嬰
  Wang, Ying
  Title A study of the professionalization process of social work in the Chinese mainland : interaction of the state, the society and the academic community (1978-2006)
  Zhongguo she hui gong zuo zhuan ye hua de fa zhan guo cheng yan jiu : guo jia, she hui yu xue shu de duo yuan hu dong (1978-2006)
  中國社會工作專業化的發展過程研究 : 國家、社會與學術的多元互動 (1978-2006)
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2012
 • Author 孫立亞
  Sun, Liya
  Title Zhongguo she hui gong zuo jiao yu de zai xian yan jiu
  中國社會工作教育的再現研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005
 • Author 童敏
  Tong, Min
  Title Ge an fu dao mo shi de hou xian dai zhuan xiang : dui hua ge an fu dao mo shi tan suo
  個案輔導模式的後現代轉向 : 對話個案輔導模式探索
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005
 • Author 俞宁
  Yu, Ning
  Title A study on the response to sense of shame of first male juvenile offenders
  Chu ci chu fa nan xing shao nian fan chi gan fan ying yan jiu
  初次触法男性少年犯耻感反应研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2011
 • Author 陳濤
  Chen, Tao
  Title Beijing wai lai di shou ru jia ting de sheng huo jing yan : yi ge zhu zhong zai "sheng yin" de yan jiu
  北京外來低收入家庭的生活經驗 : 一個注重在"聲音"的研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2003
 • Author 郭偉和
  Guo, Weihe
  Title A study on the changes of life mode and livelihood strategies of laid-off workers and the unemployed of state-owned enterprises in a community of Beijing
  Beijing Shi mou she qu guo you qi ye xia gang shi ye zhi gong de sheng huo fang shi he sheng cun ce lue zhuan bian de yan jiu
  北京市某社區國有企業下崗失業職工的生活方式和生存策略轉變的研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2009
 • Author 田玉?
  Tian, Yurong
  Title Wei fang gai zao yu chai qian zhong di shou ru jia ting gou fang hou zhi pin de ge an yan jiu : yi Beijing Shi wei fang gai zao yu chai qian de di shou ru jia ting zhu fang jing yan wei li
  危房改造與拆遷中低收入家庭購房後致貧的個案研究 : 以北京市危房改造與拆遷的低收入家庭住房經驗為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2006
 • Author 李曉鳳
  Li, Xiaofeng
  Title Let the children speak : case study of lived experience in a reform school in Wuhan and its implication to policy on street children
  Ling lei sheng yin de cheng xian : liu lang er tong de sheng huo jing yan xu shu dui zheng ce ji fu wu de qi shi : yi Zhongguo Wuhan mou liu lang er tong gong du xue xiao wei ge an yan jiu
  另類聲音的呈現 : 流浪兒童的生活經驗?述對政策及服務的?示 : 以中國武漢某流浪兒童工讀學校為個案研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2007
 • Author 張和清
  Zhang, Heqing
  Title Guo jia, min zu yu Zhongguo nong cun ji ceng zheng zhi : Banglanhecao 60 nian
  State, nationality and local politics in rural China : 60 years of Benglanhecao village
  國家、民族與中國農村基層政治 : 蚌嵐河槽 60 年
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2008
 • Author 史柏年
  Shi Bainian
  Title Cheng shi er dai yi min de zhi ye qi wang yu she hui gong zuo de hui ying
  城市二代移民的職業期望與社會工作的回應
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 張默
  Zhang, Mo
  Title Cheng shi she qu lao nian zhi yuan fu wu yan jiu : yi Beijing Shi de Zizhu she qu wei li
  城市社區老年志願服務研究 : 以北京市的紫竹社區為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2006
 • Author 陳紅莉
  Chen, Hongli
  Title Cheng shi she qu tui xiu lao ren she hui zhi chi wang luo yan jiu : yi Hubei Sheng Wuhan Shi Ping an she qu tui xiu lao ren wei li
  城市社區退休老人社會支援網路研究 : 以湖北省武漢市平安社區退休老人為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005
 • Author 周沛
  Zhou, Pei
  Title Cheng shi pin min de sheng cun xian zhuang ji hu sheng yu she hui jiu zhu zhi du de xiu zheng ji mi he
  城市貧民的生存現狀及呼聲與社會救助制度的修正及彌合
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005
 • Author 高萬紅
  Gao, Wanhong
  Title A multi-dimensional study on parent-child relationships of depressed adolescents
  Duo wei xia de yi yu qing shao de qin zi guan xi yan jiu
  多維度下的抑鬱青少的親子關係研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2012
 • Author 史鐵爾
  Shi, Tie'er
  Title Da lu yuan she lao ren de she hui zhi chi wang luo yan jiu : Hunan Sheng "Changsha Shi Guihua Cun lao ren gong yu" lao ren ge an fen xi
  大陸院舍老人的社會支持網絡硏究 : 湖南省"長沙市桂花村老人公寓"老人個案分析
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2002
 • Author 楊靜
  Yang, Jing
  Title Nu xing jia ting gong zuo zhe xing bie guan nian dui jia ting fu wude ying xiang : fu lian "wu hao wen ming jia ting" huo dong ge an yan jiu
  女性家庭工作者性別觀念對家庭服務的影響 : 婦聯"五好文明家庭"活動個案研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2003

Quick Search

Browse

More Information