Browsing by Department "Dept. of Chinese and Bilingual Studies"

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Department "Dept. of Chinese and Bilingual Studies"

Sort by: Order: Results:

 • Author 杨 焯
  Yang, Zhuo
  Title A Study on the translation of Elements of international law by W.A.P. Martin
  Ding yi "Wan guo gong fa" yan jiu
  丁译《万国公法》研究
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2014
 • Author 谢桂霞
  Xie, Guixia
  Title "Hamuleite" Han yi de ci ge yan jiu
  A study of rhetorical device transaltions of Hamlet
  《哈姆雷特》汉译的辞格研究
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2010
 • Author 王宏
  Wang, Hong
  Title "Shi zai" lei qing tai fu ci de ju fa yu yi yan jiu
  "实在"类情态副词的句法语义研究
  The Syntax and semantics of Shizai-type modality adverbs
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2013
 • Author 羅蔚芊
  Lo, Wai-tsin
  Title Lin Shu fan yi de zhen zhen jia jia : xi fang ji fei zhou de xing xiang
  Lin Shu the translator : his truth and his lies : the images of the West and Africa
  林紓翻譯的真真假假 : 西方及非洲的形象
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2001
 • Author 邢杰
  Xing, Jie
  Title A study of lin Shu's translation of Dickens' novels
  Lin yi Digengsi xiao shuo yan jiu
  林譯狄更斯小說研究
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2010
 • Author 王玲玲
  Wang, Lingling
  Title Han yu dong jie jie gou ju fa yu yu yi yan jiu
  Study of resultative constructions in Mandarin Chinese
  漢語動結結構句法與語義研究
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2001
 • Author 陳韻琴
  Chan, Wankam Janice
  Title A study of early translations of Sherlock Holmes in literary Chinese (1896-1916) : suspense and characterization
  Fu'ermosi zhen tan xiao shuo wen yan yi ben yan jiu (1896-1916) : xuan nian he ren wu su zao
  福爾摩斯偵探小說文言譯本研究 (1896-1916): 懸念和人物塑造
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2001
 • Author 丁虹
  Ding, Hong
  Title Discourse conjunctions and readability studies of Chinese texts
  Pian zhang lian jie cheng fen yu Han yu yu wen du ben de ke du xing yan jiu
  篇章連接成分與漢語語文讀本的可讀性研究
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2014
 • Author 王艳
  Wang, Yan
  Title Translation studies of conditional clauses in Hong Kong bilingual ordinances
  Xianggang shuang yu fa li zhong tiao jian ju de fan yi yan jiu
  香港双语法例中条件句的翻译研究
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2011
 • Author 陳美晶
  Chan, Mei Ching Daphne
  Title Learning of "Shang, Xia" as nouns of locality, spatial concept and directional complement by the Pakistani secondary students in Hong Kong : error analysis and effectiveness of correspondent teaching strategies
  Xianggang Bajisitan yi zhong xue sheng xue xi Han yu "shang", "xia" fang wei ci, kong jian gai nian he qu xiang bu yu de zhuang kuang : pian wu fen xi ji dui ying jiao xue ce lüe de cheng xiao
  香港巴基斯坦裔中學生學習漢語「上」、「下」方位詞、空間概念和趨向補語的狀況 : 偏誤分析及對應教學策略的成效
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2013

Quick Search

Browse

More Information