Browsing by Degree "M.Phil."

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Degree "M.Phil."

Sort by: Order: Results:

 • Author Wong, Yu-chun Eugene
  Title Xstream : a framework for efficient streaming of XML documents over wireless environment
  Department Dept. of Computing
  Year 2004
 • Author 陈佩仪
  Chen, Peiyi
  Title A Clinical evaluation of the effects of a hot wax with cortex cinnamon acupoint compress on patients with diabetic peripheral neuropathy (DPN)
  Lin chuang ping gu gui la re fu xue wei dui tang niao bing zhou wei shen jing bing bian huan zhe de xiao guo
  临床评估桂蜡热敷穴位对糖尿病周围神经病变患者的效果
  Department School of Nursing
  Year 2010
 • Author 郭楓
  Guo, Feng
  Title Hou jie yan shi qi Taiwan xiao shuo zhong de Taibei shu xie
  Taipei in post-martial law Taiwanese fiction
  後解嚴時期台灣小說中的台北書寫
  Department Dept. of Chinese Culture
  Year 2017
 • Author 羅蔚芊
  Lo, Wai-tsin
  Title Lin Shu fan yi de zhen zhen jia jia : xi fang ji fei zhou de xing xiang
  Lin Shu the translator : his truth and his lies : the images of the West and Africa
  林紓翻譯的真真假假 : 西方及非洲的形象
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2001
 • Author Wang, Ying
  Title A study on the understanding of social work among members of the social work community in Mainland China : a case study on the system of civil affairs
  Dang dai Zhongguo da lu she hui gong zuo qun ti dui she hui gong zuo de li jie : Zhongguo da lu min zheng xi tong ge an yan jiu
  當代中國大陸社會工作群體對社會工作的理解: 中國大陸民政系統個案研究
  Department Dept. of Applied Social Studies
  Year 2001
 • Author 陳韻琴
  Chan, Wankam Janice
  Title A study of early translations of Sherlock Holmes in literary Chinese (1896-1916) : suspense and characterization
  Fu'ermosi zhen tan xiao shuo wen yan yi ben yan jiu (1896-1916) : xuan nian he ren wu su zao
  福爾摩斯偵探小說文言譯本研究 (1896-1916): 懸念和人物塑造
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2001
 • Author 梁建華
  Leung, Kin Wah
  Title Huang miu chu jing xia de gu shou yu zun yan : lun Liu Xinglong xiao shuo "Tian xing zhe"
  Persistence and dignity in the face of absurdity: country teachers in Liu Xinglong's Tianxingzhe
  荒謬處境下的固守與尊嚴 : 論劉醒龍小說《天行者》
  Department Dept. of Chinese Culture
  Year 2018
 • Author 王艳
  Wang, Yan
  Title Translation studies of conditional clauses in Hong Kong bilingual ordinances
  Xianggang shuang yu fa li zhong tiao jian ju de fan yi yan jiu
  香港双语法例中条件句的翻译研究
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2011
 • Author 黃漢發
  Wong, Hon Fat
  Title Mai men dong tang dui shui mian ji tun hei su de ying xiang
  The effect of mai men dong decoction on sleep and melatonin
  麥門冬湯對睡眠及褪黑素的影響
  Department School of Nursing
  Year 2012

Quick Search

Browse

More Information