Browsing by Degree "D.Mgt."

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Degree "D.Mgt."

Sort by: Order: Results:

 • Author 韋海波
  Wei, Haibo
  Title B2B huan jing xia ke hu guan xi cheng nuo dui ke hu zhong cheng de ying xiang yi ji ke hu guan xi cheng nuo ying xiang yin su de yan jiu
  B2B環境下客戶關係承諾對客戶忠誠的影響以及客戶關係承諾影響因素的研究
  The effects of customer commitment on customer loyalty and the antecedents of customer commitment under B2B environment
  Department Graduate School of Business
  Year 2010
 • Author 方迎
  Fang, Ying
  Title BtoB xiao shou ren yuan de da wu ren ge, ke hu dao xiang yu gong zuo ji xiao de guan xi : fu wu fen wei de tiao jie ji zhi
  BtoB 销售人员的大五人格、客戶导向与工作绩效的关系 : 服務氛围的调节机制
  Impact of BToB salespeople's personality on customer orientation and job performance : the moderating role of service climate
  Department Graduate School of Business
  Year 2010
 • Author 孫鵬
  Sun, Peng
  Title FDI dui Zhongguo jiao che chan ye de ying xiang yan jiu
  FDI對中國轎車產業的影響研究
  The effects of FDI on China automobile industry
  Department Graduate School of Business
  Year 2007
 • Author Xia, Hui Harry
  Title High return, high risk : does stock option based CEO compensation encourage risk taking & its implications after the adoption of FAS 123R
  Department Graduate School of Business
  Year 2010
 • Author Bao, Yidong
  Title The impact of corporate governance on firm performance during crises : an empirical study for the global ship-owning industry
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author 薛光春
  Sit, Kwong Chun Tony
  Title IT shi neng zhong jie neng li dui dian zi zhong jian shang ji xiao ying xiang yan jiu
  IT 使能中介能力对电子中间商绩效影响研究
  The Role of IT enabled mediation ability for electronic intermediary performance
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author Xu, Xiaodong
  Title The role of personal commitment in international buyer-seller relationships
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 管景志
  Guan, Jingzhi
  Title Consumer switching costs of mobile communication in Shanghai : antecedents and consequences-empirical study on Shanghai Unicom
  Shanghai yi dong tong xun shi chang gu ke zhuan huan cheng ben de ying xiang yin su ji qi jie guo de shi zheng yan jiu : yi Shanghai lian tong gong si wei li
  上海移動通訊市場顧客轉換成本的影響因素及其結果的實證研究 : 以上海聯通公司為例
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 刘朝斌
  Liu, Chaobin
  Title A study on the differences of investment behaviors and efficiency between the state-owned enterprises and non-state-owned enterprises in Chinese stock market
  Zhongguo shang shi guo qi he min qi tou zi xing wei he tou zi xiao lü bi jiao yan jiu
  中国上市国企和民企投资行为和投资效率比较研究
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 刘屹
  Liu, Yi
  Title The relationship between marketization degree and business efficiency of China trust industry
  Zhongguo xin tuo gong si shi chang hua cheng du yu jing ying xiao lü yan jiu
  中国信托公司市场化程度与经营效率研究
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author 万民
  Wan, Min
  Title IT governance research of China environmental protection : IT resources affect IT decentralization in vertical or horizontal view
  Zhongguo huan jing bao hu IT zhi li yan jiu : IT zi yuan ying xiang IT zong xiang fen quan he heng xiang fen quan
  中国环境保护 IT 治理研究 : IT 资源影响 IT 纵向分权和横向分权
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 任树林
  Ren, Shulin
  Title Analysis on inventory system classification for China telecommunication industry
  Zhongguo dian xin fu wu ying yun gong si ku cun wu zi fen lei yan jiu
  中国电信服务营运公司库存物资分类研究
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 曾之俊
  Zeng, Zhijun
  Title The impact of environmental protection policies and practices : the case of the electricity industry in China
  Zhongguo dian li qi ye huan jing bao hu huo dong yu ji xiao guan xi yan jiu
  中国电力企业环境保护活动与绩效关系研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2010
 • Author 張新生
  Zhang, Xinsheng
  Title Research on standardization driving forces of China ICT enterprise
  Zhongguo ICT qi ye biao zhun hua dong yin yan jiu
  中國 ICT 企業標準化動因研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 魯陽
  Lu, Yang
  Title Research on the internetworking settlement policy of internet backbone in China
  Zhongguo hu lian wang gu gan wang wang jian jie suan zheng ce yan jiu
  中國互聯網骨幹網網間結算政策研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2007
 • Author 戴麗娟
  Dai, Lijuan
  Title The determinants of non-traditional activities of Chinese commercial banks
  Zhongguo shang ye yin hang cong shi fei chuan tong ye wu de jue ding yin su
  中國商業銀行從事非傳統業務的決定因素
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 李秋鴻
  Li, Qiuhong
  Title Corporate performance and share issue privatization: further evidence from Chinese state-owned enterprises
  Zhongguo guo you qi ye si you hua fa xing de ji xiao biao xian ji qi qian zai ying xiang yin su
  中國國有企業私有化發行的績效表現及其潛在影響因素
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 張智江
  Zhang, Zhijiang
  Title Factors influencing the attitude to mobile internet services in mainland China
  Zhongguo da lu xiao fei zhe shou ji shang wang tai du de ying xiang yin su yan jiu
  中國大陸消費者手機上網態度的影響因素研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 林振輝
  Lin, Zhenhui
  Title The influencing factors in choosing short message service: a study of mobile phone users in China
  Zhongguo shou ji shi yong zhe xuan ze duan xin gou tong mei jie de ying xiang yin su yan jiu
  中國手機使用者選擇短信溝通媒介的影響因素研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 王戰斌
  Wang, Zhanbin
  Title Efficiency of Chinese airports: a benchmarking study using data envelopment analysis
  Zhongguo ji chang xiao lu yan jiu : ji yu shu ju bao luo fen xi de biao gan guan li
  中國機場效率研究 : 基於資料包絡分析的標杆管理
  Department Graduate School of Business
  Year 2007

Quick Search

Browse

More Information