Browsing by Department "Dept. of Chinese Culture"

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Department "Dept. of Chinese Culture"

Sort by: Order: Results:

 • Author Tsui, Yuk-ho
  Title Cold nights and the disintegration of everyday life in Chongqing during the Sino-Japanese War, 1937-1945
  Department Dept. of Chinese Culture
  Year 2018
 • Author Zhang, Fanjing
  張璠璟
  Title In the midst of academics and politics : the cooperation and the falling apart of Xu Fuguan and Qian Mu
  學術與政治之間 : 徐復觀與錢穆的合與分
  Department Dept. of Chinese Culture
  Year 2015
 • Author 譚衛華
  Tan, Weihua
  Title Qian Jia Miao min qi shi hou Xiang xi Miao jiang she hui zhi xu de diao shi yu chong gou
  Social order adjustment and reconstruction in Western Hunan after the Miao insurgence in the Qianlong and Jiaqing periods (1795-1797)
  乾嘉苗民起事後湘西苗疆社會秩序的調適與重構
  Department Dept. of Chinese Culture
  Year 2013
 • Author 郭楓
  Guo, Feng
  Title Hou jie yan shi qi Taiwan xiao shuo zhong de Taibei shu xie
  Taipei in post-martial law Taiwanese fiction
  後解嚴時期台灣小說中的台北書寫
  Department Dept. of Chinese Culture
  Year 2017
 • Author 陳冠華
  Chen, Guanhua
  Title Development of neo-confucianism and its recorded presentations from mid-Ming to early Qing Henan and Shaanxi Provinces
  Ming dai zhong hou qi Henan ji Shaanxi de di fang li xue fa zhan ji qi xu shu
  明代中後期河南及陜西的地方理學發展及其敘述
  Department Dept. of Chinese Culture
  Year 2015
 • Author Yu, Jindong
  余勁東
  Title A Study on the evaluation and appraisal system of Ming dynasty civil officials
  Ming dai wen guan kao cha zhi du yun zuo yan jiu
  明代文官考察制度運作研究
  Department Dept. of Chinese Culture
  Year 2016
 • Author 張瑞
  Zhang, Rui
  Title Mao shi dai de yan qi shui : yi xiang Zhong gong lao dong bao hu zheng ce de kao cha
  Salt soda in Maoist China : a study of the Chinese communist party's labor protection policy
  毛時代的鹽汽水 : 一項中共勞動保護政策的考察
  Department Dept. of Chinese Culture
  Year 2018
 • Author Ho, Wei Hsuan
  何威萱
  Title Cheng Minzheng's (1445-1499) scholarship and the intellectual landscape and climate for the rise of Wang Yangming's philosophy
  Cheng Minzheng (1445-1449) ji qi xue shu si xiang : Ming dai Yangming xue xing qi qian xi de xue shu feng qi yan jiu
  程敏政 (1445-1449) 及其學術思想: 明代陽明學興起前夕的學術風氣研究
  Department Dept. of Chinese Culture
  Year 2013
 • Author 梁建華
  Leung, Kin Wah
  Title Huang miu chu jing xia de gu shou yu zun yan : lun Liu Xinglong xiao shuo "Tian xing zhe"
  Persistence and dignity in the face of absurdity: country teachers in Liu Xinglong's Tianxingzhe
  荒謬處境下的固守與尊嚴 : 論劉醒龍小說《天行者》
  Department Dept. of Chinese Culture
  Year 2018

Quick Search

Browse

More Information