Browsing by Year "2005"

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Year "2005"

Sort by: Order: Results:

 • Author 谷勇
  Gu, Yong
  Title Shanghai guo ji pin pai jiu dian gao ceng guan li ren yuan ben di hua jin cheng yan jiu
  The localization process of top management in the international brand hotels of Shanghai
  上海國際品牌酒店高層管理人員本地化進程研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2005
 • Author 冯罕霞
  Feng, Hanxia
  Title Zhongguo ren dui Ou Zhou lü you de dong ji yan jiu : yi Hangzhou ren de Ou Zhou you wei li
  中国人对欧洲旅游的动机研究 : 以杭州人的欧洲游为例
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2005
 • Author Wang, Weihong
  王卫红
  Title Zhongguo shang wu ke ren de jiu dian xuan ze : yi Hangzhou si, wu xing ji jiu dian wei diao cha bei jing
  中国商务客人的酒店选择 : 以杭州四, 五星级酒店为调查背景
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2005
 • Author 郎义
  Lang, Yi
  Title Zhongguo guo nei lian suo pin pai jiu dian de shi chang ce lüe he fa zhan yan jiu
  中国国内连锁品牌酒店的市场策略和发展研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2005
 • Author 张梅彦
  Zhang, Meiyan
  Title Zhongguo jing ji xing jiu dian lian suo jing ying li lun yu shi jian
  中国经济型酒店连锁经营理论与实践
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2005
 • Author 尚冰
  Shang, Bing
  Title The effect of reducing state ownership on the relationship between ownership structure and firm value
  Zhongguo shang shi gong si guo you gu jian chi yin qi de gu jia bian dong yu gu quan jie gou de xiang guan fen xi
  中國上市公司國有股?持引起的股價變動與股權結構的相關分析
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 馬欣
  Ma, Xin
  Title Policy simulation and comparative study on China's accession to free trade area (FTA)
  Zhongguo jia ru zi you mao yi qu de zheng ce mo ni he fang an bi jiao yan jiu
  中國加入自由貿易區的政策模擬和方案比較研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 盧雷
  Lu, Lei
  Title Segmentation of China mobile phone market : an impirical analysis
  Zhongguo shou ji shi chang de xi fen yan jiu
  中國手機市場的細分研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 孫立亞
  Sun, Liya
  Title Zhongguo she hui gong zuo jiao yu de zai xian yan jiu
  中國社會工作教育的再現研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005
 • Author 蘇金生
  Su, Jinsheng
  Title The analysis of the impact of Chinese telecom regulation on the development of China's telecom industry
  Zhongguo dian xin guan zhi dui dian xin fa zhan de ying xiang fen xi
  中國電信管制對電信發展的影響分析
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 劉誠明
  Liu, Chengming
  Title A study on the spare parts inventory problem in China's telecommunications enterprises
  Zhongguo dian xin yun ying qi ye bei pin bei jian ku cun you hua yan jiu
  中國電訊運營企業備品備件庫存優化研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 徐龍
  Xu, Long
  Title Informatization, organizational change and firm performance : a comparative study of enterprise informatization complementary system between SME and large firms
  Qi ye zi xun hua, zu zhi bian ge he zu zhi ji xiao : zhong xiao he da xing qi ye zi xun hua hu bu ji zhi dui bi yan jiu
  企業資訊化、組織變革和組織績效: 中小和大型企業資訊化互補機制對比研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 童敏
  Tong, Min
  Title Ge an fu dao mo shi de hou xian dai zhuan xiang : dui hua ge an fu dao mo shi tan suo
  個案輔導模式的後現代轉向 : 對話個案輔導模式探索
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005
 • Author 真才基
  Zhen, Caiji
  Title Corporate governance and investment efficiency : an empirical analysis of the listed firm in China
  Gong si zhi li jie gou yu chang qi tou zi jia zhi : ji yu Zhongguo shang shi gong si de shi zheng fen xi
  公司治理結構與長期投資價值 : 基於中國上市公司的實證分析
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 常小兵
  Chang, Xiaobing
  Title An empirical study on the loyalty of the fixed-line telephone customer : evidence from Jiangsu Province in China
  Gu ding dian hua ke hu liu shi yan jiu : yi Jiangsu Sheng wei shi zheng yan jiu
  固定電話客流失研究 : 以江蘇省為實證研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 邵德春
  Shao, Dechun
  Title Guo ji guo nei jiu dian du dao pei xun xu qiu cha yi de yan jiu : yi Zhejiang wei diao cha sheng fen
  国际国内酒店督导培训需求差异的研究 : 以浙江为调查省份
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2005
 • Author 陈波
  Chen, Bo Tracey
  Title Cheng shi huan jing bao hu yu lü you ke chi xu fa zhan : yi Hangzhou Shi wei li
  城市环境保护与旅游可持续发展 : 以杭州市为例
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2005
 • Author 陳紅莉
  Chen, Hongli
  Title Cheng shi she qu tui xiu lao ren she hui zhi chi wang luo yan jiu : yi Hubei Sheng Wuhan Shi Ping an she qu tui xiu lao ren wei li
  城市社區退休老人社會支援網路研究 : 以湖北省武漢市平安社區退休老人為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005
 • Author 周沛
  Zhou, Pei
  Title Cheng shi pin min de sheng cun xian zhuang ji hu sheng yu she hui jiu zhu zhi du de xiu zheng ji mi he
  城市貧民的生存現狀及呼聲與社會救助制度的修正及彌合
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2005
 • Author 马丽萍
  Ma, Liping
  Title Ji yu ren ben guan li de yuan gong man yi du ying xiang yin su yan jiu
  基于人本管理的员工满意度影响因素研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2005

Quick Search

Browse

More Information