Browsing by Degree "All Doctorate"

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Degree "All Doctorate"

Sort by: Order: Results:

 • Author Xiang, Rong
  Title Yearning for zaan or home : gender, development and home in Zhuang women's narratives on migration in a Southwest Chinese village
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2007
 • Author Chan, Ho-chiu Elton
  Title Zone design using graph partitioning algorithm with multiple criteria, a EDA-based zone design
  Department Dept. of Land Surveying and Geo-Informatics
  Year 2017
 • Author 张延武
  Zhang, Yanwu
  Title The antecedents and consequences of patients’ trust to physicians : the role of physicians’ affective delivery
  Yi xiang guan yu bing ren dui yi sheng xin ren de qian yin yu hou guo yan jiu : yi sheng qing gan chuan di xing wei de zuo yong
  一项关于病人对医生信任的前因与后果研究 : 医生情感传递行为的作用
  Department Graduate School of Business
  Year 2014
 • Author 杨 焯
  Yang, Zhuo
  Title A Study on the translation of Elements of international law by W.A.P. Martin
  Ding yi "Wan guo gong fa" yan jiu
  丁译《万国公法》研究
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2014
 • Author 費梅苹
  Fei, Meiping
  Title A study on the social interactive process of the marginalization of juvenile delinquents in Shanghai: Taking the Juveniles under Community Corrections as an Example
  Shanghai pian cha qing shao nian bian yuan hua de she hui hu dong guo cheng yan jiu : yi qing shao nian she qu fu xing ren yuan wei li
  上海偏差青少年邊緣化的社會互動過程研究 : 以青少年社區服刑人員為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2009
 • Author 管景志
  Guan, Jingzhi
  Title Consumer switching costs of mobile communication in Shanghai : antecedents and consequences-empirical study on Shanghai Unicom
  Shanghai yi dong tong xun shi chang gu ke zhuan huan cheng ben de ying xiang yin su ji qi jie guo de shi zheng yan jiu : yi Shanghai lian tong gong si wei li
  上海移動通訊市場顧客轉換成本的影響因素及其結果的實證研究 : 以上海聯通公司為例
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 刘朝斌
  Liu, Chaobin
  Title A study on the differences of investment behaviors and efficiency between the state-owned enterprises and non-state-owned enterprises in Chinese stock market
  Zhongguo shang shi guo qi he min qi tou zi xing wei he tou zi xiao lü bi jiao yan jiu
  中国上市国企和民企投资行为和投资效率比较研究
  Department Faculty of Business
  Year 2014
 • Author 刘屹
  Liu, Yi
  Title The relationship between marketization degree and business efficiency of China trust industry
  Zhongguo xin tuo gong si shi chang hua cheng du yu jing ying xiao lü yan jiu
  中国信托公司市场化程度与经营效率研究
  Department Faculty of Business
  Year 2017
 • Author 万民
  Wan, Min
  Title IT governance research of China environmental protection : IT resources affect IT decentralization in vertical or horizontal view
  Zhongguo huan jing bao hu IT zhi li yan jiu : IT zi yuan ying xiang IT zong xiang fen quan he heng xiang fen quan
  中国环境保护 IT 治理研究 : IT 资源影响 IT 纵向分权和横向分权
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 陈因
  Chen, Yin
  Title A study on the development of entry policy for China's telecommunications market
  Zhongguo dian xin shi chang zhun ru zheng ce bian hua yan jiu
  中国电信市场准入政策变化研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2006
 • Author 任树林
  Ren, Shulin
  Title Analysis on inventory system classification for China telecommunication industry
  Zhongguo dian xin fu wu ying yun gong si ku cun wu zi fen lei yan jiu
  中国电信服务营运公司库存物资分类研究
  Department Faculty of Business
  Year 2015
 • Author 曾之俊
  Zeng, Zhijun
  Title The impact of environmental protection policies and practices : the case of the electricity industry in China
  Zhongguo dian li qi ye huan jing bao hu huo dong yu ji xiao guan xi yan jiu
  中国电力企业环境保护活动与绩效关系研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2010
 • Author 葛忠明
  Ge, Zhongming
  Title Interpersonal trust in Chinese society : fabric, factors and mechanism
  Zhongguo she hui de ren ji xin ren : gai nian, ying xiang yin su he xing cheng ji zhi
  中国社会的人际信任 :概念、影响因素和形成机制
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2012
 • Author 張新生
  Zhang, Xinsheng
  Title Research on standardization driving forces of China ICT enterprise
  Zhongguo ICT qi ye biao zhun hua dong yin yan jiu
  中國 ICT 企業標準化動因研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2008
 • Author 尚冰
  Shang, Bing
  Title The effect of reducing state ownership on the relationship between ownership structure and firm value
  Zhongguo shang shi gong si guo you gu jian chi yin qi de gu jia bian dong yu gu quan jie gou de xiang guan fen xi
  中國上市公司國有股?持引起的股價變動與股權結構的相關分析
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 魯陽
  Lu, Yang
  Title Research on the internetworking settlement policy of internet backbone in China
  Zhongguo hu lian wang gu gan wang wang jian jie suan zheng ce yan jiu
  中國互聯網骨幹網網間結算政策研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2007
 • Author 強明遠
  Qiang, Mingyuan
  Title A study on the relationship between of organizational justice in employees' performance evaluation and their attitude & behavior in Chinese enterprises
  Zhongguo qi ye yuan gong ji xiao kao he gong zheng yu yuan gong tai du guan xi yan jiu
  中國企業員工績效考核公正與員工態度關係研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2006
 • Author 許勤
  Xu, Qin
  Title The contribution of IT industry to economic growth in China
  Zhongguo xin xi ji shu chan ye dui guo min jing ji zeng zhang gong xian de yan jiu
  中國信息技術產業對國民經濟增長貢獻的研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2004
 • Author 馬欣
  Ma, Xin
  Title Policy simulation and comparative study on China's accession to free trade area (FTA)
  Zhongguo jia ru zi you mao yi qu de zheng ce mo ni he fang an bi jiao yan jiu
  中國加入自由貿易區的政策模擬和方案比較研究
  Department Graduate School of Business
  Year 2005
 • Author 戴麗娟
  Dai, Lijuan
  Title The determinants of non-traditional activities of Chinese commercial banks
  Zhongguo shang ye yin hang cong shi fei chuan tong ye wu de jue ding yin su
  中國商業銀行從事非傳統業務的決定因素
  Department Graduate School of Business
  Year 2008

Quick Search

Browse

More Information