Browsing by Degree "Ph.D."

Pao Yue-kong Library Electronic Theses Database

Browsing by Degree "Ph.D."

Sort by: Order: Results:

 • Author Chan, Ho-chiu Elton
  Title Zone design using graph partitioning algorithm with multiple criteria, a EDA-based zone design
  Department Dept. of Land Surveying and Geo-Informatics
  Year 2017
 • Author 杨 焯
  Yang, Zhuo
  Title A Study on the translation of Elements of international law by W.A.P. Martin
  Ding yi "Wan guo gong fa" yan jiu
  丁译《万国公法》研究
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2014
 • Author 費梅苹
  Fei, Meiping
  Title A study on the social interactive process of the marginalization of juvenile delinquents in Shanghai: Taking the Juveniles under Community Corrections as an Example
  Shanghai pian cha qing shao nian bian yuan hua de she hui hu dong guo cheng yan jiu : yi qing shao nian she qu fu xing ren yuan wei li
  上海偏差青少年邊緣化的社會互動過程研究 : 以青少年社區服刑人員為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2009
 • Author 葛忠明
  Ge, Zhongming
  Title Interpersonal trust in Chinese society : fabric, factors and mechanism
  Zhongguo she hui de ren ji xin ren : gai nian, ying xiang yin su he xing cheng ji zhi
  中国社会的人际信任 :概念、影响因素和形成机制
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2012
 • Author 張洪英
  Zhang, Hongying
  Title Development of a supervision model of social work practicum in Mainland China :with Jinan Shandong as an example
  Zhongguo she hui gong zuo shi xi du dao mo shi de fa zhan :yi Shandong Jinan wei li
  中國社會工作實習督導模式的發展 :以山東濟南為例
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2012
 • Author 王嬰
  Wang, Ying
  Title A study of the professionalization process of social work in the Chinese mainland : interaction of the state, the society and the academic community (1978-2006)
  Zhongguo she hui gong zuo zhuan ye hua de fa zhan guo cheng yan jiu : guo jia, she hui yu xue shu de duo yuan hu dong (1978-2006)
  中國社會工作專業化的發展過程研究 : 國家、社會與學術的多元互動 (1978-2006)
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2012
 • Author 沈翠珍
  Shen, Cuizhen
  Title The effect of Chinese food therapy on community dwelling middle-aged hypertensive Patients with yin deficiency in Hangzhou, China
  Zhong yi shi liao dui Zhongguo Hangzhou she qu zhong nian gao xue ya yin xu ti zhi huan zhe zuo yong de yan jiu
  中醫食療對中國杭州社區中年高血壓陰虛體質患者作用的研究
  Department School of Nursing
  Year 2009
 • Author 譚衛華
  Tan, Weihua
  Title Qian Jia Miao min qi shi hou Xiang xi Miao jiang she hui zhi xu de diao shi yu chong gou
  Social order adjustment and reconstruction in Western Hunan after the Miao insurgence in the Qianlong and Jiaqing periods (1795-1797)
  乾嘉苗民起事後湘西苗疆社會秩序的調適與重構
  Department Dept. of Chinese Culture
  Year 2013
 • Author 俞宁
  Yu, Ning
  Title A study on the response to sense of shame of first male juvenile offenders
  Chu ci chu fa nan xing shao nian fan chi gan fan ying yan jiu
  初次触法男性少年犯耻感反应研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2011
 • Author 郭偉和
  Guo, Weihe
  Title A study on the changes of life mode and livelihood strategies of laid-off workers and the unemployed of state-owned enterprises in a community of Beijing
  Beijing Shi mou she qu guo you qi ye xia gang shi ye zhi gong de sheng huo fang shi he sheng cun ce lue zhuan bian de yan jiu
  北京市某社區國有企業下崗失業職工的生活方式和生存策略轉變的研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2009
 • Author 李曉鳳
  Li, Xiaofeng
  Title Let the children speak : case study of lived experience in a reform school in Wuhan and its implication to policy on street children
  Ling lei sheng yin de cheng xian : liu lang er tong de sheng huo jing yan xu shu dui zheng ce ji fu wu de qi shi : yi Zhongguo Wuhan mou liu lang er tong gong du xue xiao wei ge an yan jiu
  另類聲音的呈現 : 流浪兒童的生活經驗?述對政策及服務的?示 : 以中國武漢某流浪兒童工讀學校為個案研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2007
 • Author 肖莎莎
  Xiao, Shasha
  Title Yuan gong shou quan yu man yi du zhi jian de guan xi yan jiu
  员工授权与满意度之间的关系研究
  Department School of Hotel and Tourism Management
  Year 2014
 • Author 谢桂霞
  Xie, Guixia
  Title "Hamuleite" Han yi de ci ge yan jiu
  A study of rhetorical device transaltions of Hamlet
  《哈姆雷特》汉译的辞格研究
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2010
 • Author 張和清
  Zhang, Heqing
  Title Guo jia, min zu yu Zhongguo nong cun ji ceng zheng zhi : Banglanhecao 60 nian
  State, nationality and local politics in rural China : 60 years of Benglanhecao village
  國家、民族與中國農村基層政治 : 蚌嵐河槽 60 年
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2008
 • Author 高萬紅
  Gao, Wanhong
  Title A multi-dimensional study on parent-child relationships of depressed adolescents
  Duo wei xia de yi yu qing shao de qin zi guan xi yan jiu
  多維度下的抑鬱青少的親子關係研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2012
 • Author 王宏
  Wang, Hong
  Title "Shi zai" lei qing tai fu ci de ju fa yu yi yan jiu
  "实在"类情态副词的句法语义研究
  The Syntax and semantics of Shizai-type modality adverbs
  Department Dept. of Chinese and Bilingual Studies
  Year 2013
 • Author 劉曉春
  Liu, Xiaochun
  Liu Hsiao Chun
  Title Cong xue xiao dao shi wu shi jie : yi ge she gong shi wu jiao shi de gu shi
  Connecting school and practice world : a social work practice teacher's story
  從學校到實務世界: 一個社工實務教師的故事
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2007
 • Author 范明林
  Fan, Minglin
  Title Interaction between government and non-governmental organizations: case study for four non-governmental organizations in Shanghai, PRC
  Zheng fu yu fei zheng fu zu zhi hu dong guan xi de yan jiu : yi Shanghai si ge fei zheng fu zu zhi wei ge an
  政府與非政府組織互動關係的研究 : 以上海四個非政府組織為個案
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2009
 • Author 楊靜
  Yang, Jing
  Title Conflict between political idea and reality : the life story of female leadership in PRC
  Zheng zhi li xiang yu xian shi chong tu : nü ling dao gan bu sheng ming gu shi yan jiu
  政治理想與現實衝突 : 女領導幹部生命故事研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2009
 • Author 胡凌
  Hu, Ling
  Title Culture and development : a case study of the transformation of handicrafts in Yunnan Province
  Wen hua yu fa zhan : Yunnan shao shu min zu shou gong yi bian qian de ge an yan jiu
  文化與發展 : 雲南少數民族手工藝變遷的個案研究
  Department Dept. of Applied Social Sciences
  Year 2010

Quick Search

Browse

More Information